سوابق

 

نمونه ای از بیمارستان هایی که شرکت بنیان تجهیز آذربایجان افتخار همکاری وخدمت رسانی را داشته است.

بیمارستان بین المللی تبریز(ولیعصر عج)-شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

بیمارستان بین المللی تبریز(ولیعصر عج ) 

http://tabrizhospital.ir

 


بیمارستان امام رضا (ع) تبریز-شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

https://imamreza.tbzmed.ac.ir

 


بیمارستان امام خمینی اردبیل-شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

بیمارستان امام خمینی اردبیل

http://arums.ac.ir/imam/fa

 


بیمارستان بوعلی اردبیل- شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

بیمارستان بوعلی اردبیل

http://arums.ac.ir/bouali/fa

 


بیمارستان علوی اردبیل-شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

بیمارستان علوی اردبیل

http://arums.ac.ir/alavi/fa

 


بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر-بنیان تجهیز آذربایجان

بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر

http://arums.ac.ir/meshhos/fa

 


بیمارستان امام خمینی پارس آباد-بنیان تجهیز آذربایجان

بیمارستان امام خمینی پارس آباد

http://arums.ac.ir/parshos/fa

 


بیمارستان امام خمینی خلخال-شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

بیمارستان امام خمینی خلخال  

http://khalums.ac.ir/dar/fa


بیمارستان کودکان بوعلی اردبیل

http://arums.ac.ir/bouali/fa


بیمارستان بیله سوار

http://arums.ac.ir/hospitalbeleh/fa


بیمارستان ولایت گرمی

http://arums.ac.ir/germihospital/fa


بیمارستان استاد شهریار بستان آباد

 


شبکه بهداشت مشگین شهر

 


بیمارستان شمس تبریز

http://shams-hospital.com


مرکز بهداشت استان آذربایجانشرق

 


بیمارستان آیت الله خویی خوی

 


بیمارستان لبافی نژاد تهران

http://www.labbafinejad.ir


شبکه بهداشت ورزقان

 


بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

https://bonabhosp.tbzmed.ac.ir


بیمارستان عالی نسب تبریز

https://aalinasab.tamin.ir

 


بیمارستان الزهراء تبریز

https://alzahrahosp.tbzmed.ac.ir

 


کلینیک دندان پزشکی آدینه تبریز


بیمارستان فرمان فرمایان تبریز (کودکان)

https://childrenhospital.tbzmed.ac.ir


بیمارستان شهداء تبریز

https://shohadahosp.tbzmed.ac.ir


بیمارستان رازی تبریز (تیمارستان)

https://prazif.tbzmed.ac.ir