سوابق

 

نمونه ای از بیمارستان هایی که شرکت بنیان تجهیز آذربایجان افتخار همکاری وخدمت رسانی را داشته است.

 

 

بیمارستان بین المللی تبریز(ولیعصر عج)-شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

         بیمارستان بین المللی تبریز(ولیعصر عج ) 

 

بیمارستان امام رضا (ع) تبریز-شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

                 بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

 

 

 

بیمارستان امام خمینی اردبیل-شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

                    بیمارستان امام خمینی اردبیل

 

بیمارستان بوعلی اردبیل- شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

                        بیمارستان بوعلی اردبیل

 

بیمارستان علوی اردبیل-شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

                     بیمارستان علوی اردبیل

 

بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر-بنیان تجهیز آذربایجان

             بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر

 

 

بیمارستان امام خمینی پارس آباد-بنیان تجهیز آذربایجان

                بیمارستان امام خمینی پارس آباد

 

 

بیمارستان امام خمینی خلخال-شرکت بنیان تجهیز آذربایجان

                      بیمارستان امام خمینی خلخال